Pel pagament delegat dels centres docents concertats del PV

  • Al recurs de reposició interposat ens hem centrat en: TRIENIS, SUBSTITUCIONS, CONTRACTES DE RELLEU i PAGA EXTRA PER ANTIGUITAT

La FE CCOO PV interposa RECURS DE REPOSICIÓ contra l'ORDRE 2/2019, que regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats del PV

27/02/2019.
educacio concertada ccoo

educacio concertada ccoo

FE CCOO PV interposa RECURS DE REPOSICIÓ contra l'ORDRE 2/2019, de 17 de gener de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana.

La Federació d'Ensenyament ha defensat i defensa els drets laborals dels treballadors i les treballadores dels centres privats concertats i considera que l'ordre és no conforme a dret i limita els drets dels treballadors i les treballadores recollits per conveni o acord.

El recurs de reposició s'ha interposat centrant-nos en els diferents articles:

TRIENNIS. És l'article 14 el que regula els requisits per a l'abonament de triennis en pagament delegat, un trienni per cada tres anys d'antiguitat prestant serveis com a docent en el mateix centre i/o empresa (article 14.1) que haurà de quedar acreditat mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria general de la Seguretat Social la cotització en els grups 1 i 2 corresponents al personal docent. (article 14.3). S'introdueixen requisits per a l'abonament de triennis no requerits per la normativa laboral d'aplicació al personal docent del pagament delegat del qual es tracta. (VI Conveni Col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics i VII conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana).

TRIENNIS DE CÀRREC. D’ acord amb les normes convencionals al fet que es remet la disposició impugnada, no resulta exigible que el temps d'exercici del càrrec ho siga de manera ininterrompuda ni que únicament es compute per a aquesta modalitat de triennis el temps d'exercici del mateix càrrec.

SUBSTITUCIONS.

BAIXA DE LA BAIXA SUPERIOR A 112 EN L'ETAPA DE PRIMÀRIA

Les baixes superiors a 112 dies que puguen contindre el comunicat mèdic corresponent, en el cas que la duració final de la baixa fora inferior a la prevista inicialment en aquest comunicat mèdic, el centre haurà de reintegrar les quantitats abonades per l'Administració.

Aquest últim paràgraf introdueix una penalització al centre de forma directa i indirecta a la persona treballadora substituida, fins i tot a la substituïda ja que escapa a la voluntat de l'un i els altres el control de la duració de la situació d'incapacitat temporal del docent titular. La baixa mèdica l'emet el personal facultatiu bé de la Salut Pública bé les mútues.

BAIXES DEL PROFESSORAT SUBSTITUT EN TOT CAS EL DIA 30 DE JUNY DE CADA CURS ACADÈMIC.

L'ordre en l'article 34 sobre Altes i baixes del professorat substitut en la nòmina de pagament delegat, en el seu número 2, disposa “El professorat substitut serà baixa en pagament delegat quan s'incorpore el perceptor titular i, en tot cas, el dia 30 de juny de cada curs acadèmic”.

Considerem que el professorat substitut ha de ser baixa en pagament delegat quan s'incorpore el perceptor titular, ja que s'ajusta al contracte de substitució, que finalitza quan es reincorpora la persona substituïda.

CONTRACTES DE RELLEU PER JUBILACIÓ PARCIAL DEL PROFESSORAT EN PAGAMENT DELEGAT.

De nou la norma sobre pagament delegat col·lideix amb la normativa que regula el contracte de relleu i la jubilació parcial. L'article 12.6 de l'Estatut dels Treballadors disposa: Perquè el treballador puga accedir a la jubilació parcial, en els termes establits en el text refós de la Llei General de Seguretat Social i altres disposicions concordants, haurà d'acordar amb la seua empresa una reducció de jornada…..i l'empresa haurà de concertar simultàniament un contracte de relleu.

Davant la prohibició general de cursar variacions de nòmina el mes d'agost i en el mes addicional sense activitat lectiva, es permet presentar en aqueixos mesos la variació per baixa del professorat que es jubila parcialment i l'alta del rellevista, però aquest només cobrarà en pagament delegat des de l'1 de setembre, per la qual cosa els centres es veuen obligats a suggerir que les jubilacions parcials comencen l'1 de setembre.

SOBRE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA PER ANTIGUITAT PER COMPLIMENT DE 25 ANYS EN L'EMPRESA.

L'ordre 2/2019, de 17 de gener no conté cap esment exprés a la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa, al compliment dels 25 anys d'antiguitat, assumida per l'Administració educativa com a part de les retribucions a abonar en pagament delegat al personal docent dels centres d'ensenyament privat i centres d'educació especial concertats.

La paga per antiguitat figura en els acords subscrits entre l'Administració educativa i les organitzacions sindicals i patronals més representatives en el sector a partir de les addendes del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana de 1996.

Per la qual cosa, no concorre cap causa que justifique l'absència d'aquest concepte entre els quals configuren el pagament delegat de l'article 11 de l'ordre.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.