Federació Ensenyament CCOO-PV | 4 de junio de 2020

Informació de CCOO després de la declaració d'estat d'alerta per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19

  El Sindicat considera que totes les instruccions publicades per les diferents Comunitats Autònomes queden sense efecte i que els centres han de romandre tancats. En l'àmbit socioeducatiu i escoles infantils la situació provocada pel COVID19 i que està portant a la proliferació d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (EROs Temporals) segueix sense tallar-se per part del Govern pel que demanda la presa de mesures sociolaborals al més prompte possible

  15/03/2020.
  FECCOOPV al teu costat

  FECCOOPV al teu costat

  Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO varem enviar una carta a la Ministra d'Educació i Formació Professional dijous passat 12 de març perquè establira unes directrius clares i comunes en l'àmbit educatiu arran de les mesures que s'estaven prenent en diferents Comunitats Autònomes en relació amb el control del COVID19.

  Enllaç a la carta: https://fe.ccoo.es/d5b535717083f2976da6658870ee9afa000063.pdf

  En la nit del dissabte 14 de març el President del Govern Pedro Sánchez va comunicar les mesures adoptades pel Consell de Ministres pel qual es declarava l'estat d'alarma en tot el territori espanyol. Tot seguit es va publicar en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

  L'estat d'alarma és una de les situacions d'anormalitat democràtica o estats d'excepció previstos en la Constitució espanyola de 1978, que serà declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres alarma per a fer front a catàstrofes naturals, calamitats o desgràcies públiques, a crisis sanitàries, a la paralització dels serveis públics essencials per a la comunitat quan no es garantisquen en cas de vaga o conflictes laborals col·lectius i hi haja a més alguna circumstància greu com les esmentades, o en situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

  En aquest Reial decret s'estableix que, a l'efecte de l'estat d'alarma, l'autoritat competent serà el Govern, la duració d'aquest període serà de quinze dies naturals i aconsegueix tot el territori nacional (art.2, art.3 i art.4).

  En el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, taxativament estableix el tancament dels centres educatius, la qual cosa significa el cessament de tota activitat educativa, fins i tot la permanència en el centre de qualsevol treballador/a. D'entendre que el professorat, o l'equip directiu o qualsevol altre treballador del centre educatiu poguera romandre en el centre haguera establit el cessament de l'activitat lectiva, i no el tancament dels centres.

  En aquelles Administracions educatives que establisquen qualsevol permanència en el centre docent, ja siga del personal directiu, personal docent i no docent, han de denunciar tal situació davant el Ministeri de l'Interior o les seues delegacions perquè es porte a efecte la normativa establida pel Govern en una situació d'Estat d'alarma. Ja que en aquesta situació les competències educatives han sigut assumides per l'Estat central, no podent en aquest aspecte, regular cap mesura que contradiga el que s'estableix en aquest Reial decret.

  En el mateix sentit, on hi haja regulació autonòmica en la qual s'estableix la permanència en el centre d'un membre de l'equip directiu i de personal d'administració i serveis, ha d'entendre's anul·lada pel citat Reial decret, ja que en virtut del principi de jerarquia normativa aquest Reial decret deroga qualsevol normativa anterior que no s'ajuste al que s'ha dit en aquest.

  En l'àmbit educatiu les mesures apareixen recollides en l'article 9 on s'estableix que:

  1. Se suspén l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualsevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

  2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulte possible.

  A més, això se suma a altres sèries de mesures aprovades en divendres en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 en l'àmbit educatiu.

  Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

  En el seu article 10. Calendari escolar en l'ensenyament obligatori s'estableix que, “En el curs 2019-2020, les administracions educatives podran adaptar el límit mínim de dies lectius al qual es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, a les necessitats derivades de les mesures de contenció sanitària que s'adopten i suposen la interrupció d'activitats lectives presencials, quan s'hagueren substituït tals activitats per altres modalitats de suport educatiu a l'alumnat”.

  En el mateix Reial decret llei s'estableix una altra mesura dirigida al personal funcionari en l'article 11. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi del personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics a conseqüència del virus COVID-19.1.

  En aquest article s'estableix que “A fi de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o contagi provocats pel COVID-19.2. En tots dos casos la duració d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.3. Podrà causar dret a aquesta prestació el mutualista que es trobe en la data del fet causant en situació d'alta en el corresponent Règim Especial de Seguretat Social.4. La data del fet causant serà aquella en la qual s'acorde l'aïllament o malaltia del mutualista, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedisca amb posterioritat a aqueixa data”.

  El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 no incorpora mesures sociolaborals derivades de la situació d'alerta sanitària. Amb motiu de la suspensió de les activitats en centres educatius s'estan produint alguns casos de suspensió de contractes el que està portant a una situació de desconcert de les treballadores, ja que en la seua majoria són dones les que es veuen afectades per aquestes mesures

  La Confederació Sindical de CCOO ha tancat unes propostes amb CEOE i CEPYME que ha traslladat al Govern. Entre les propostes es recull que en casos d'Expedients de Regulació Temporal d'Ús de Força Major:

  -Quan es decreten per motius de salut pública, per part de les autoritats competents, estatals, autonòmiques o municipals, mesures extraordinàries que afecten l'activitat de les empreses com ara: el tancament o cancel·lació d'activitats, restriccions a la mobilitat de les persones o mercaderies, aïllament per a evitar el contagi, manca de subministraments, entre altres, en llaures a la seguretat jurídica en els diferents àmbits afectats, ha de garantir-se la publicitat suficient i la seua publicació en un mitjà oficial.

  -Aquests casos, entre altres, poden justificar en l'àmbit laboral, l'existència de força major com a causa per als expedients de la regulació temporal d'ocupació.

  -Sense menyscapte de les garanties jurídiques, el context requereix una resposta àgil i urgent per part de l'Administració, havent de preveure's l'alleugeriment del procediment i de la documentació a aportar i el caràcter potestatiu de recaptar l'informe d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per part de l'Autoritat Laboral.

  -En els supòsits en què l'Administració actue com a contractant, ha de complir les condicions de les contractacions públiques. No obstant això, sense perjudici de les responsabilitats en què poguera incórrer, quan l'Administració pública adopte la decisió de suspendre el contracte haurà de comunicar-lo, prèviament i de manera fefaent, a les adjudicatàries. En aquest cas concorrerà la causa de força major que justifica el ERTO. No concorrerà aquesta causa justificativa quan l'administració continue abonant la prestació dels serveis.

  Enllaç: https://www.ccoo.es/b49d117971509aae8a8f04c47efa2247000001.pdf

  Des de la Federación de Enseñanza de CCOO denunciem que les actuacions laborals que s'estan donant afecten els sectors més feminitzats i precaris, especialment en l'àmbit de l'educació infantil i els sectors socioeducatius. El sindicat rebutja que la gestió de la crisi del Coronavirus-COVID19 siga l'excusa per a acarnissar-se amb els sectors educatius amb el personal més desprotegit pel que demanem que s'establisquen les mesures que paren aquestes actuacions.

  Documentación asociada
  Documentación asociada
  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.