Federació Ensenyament CCOO-PV | 11 de agosto de 2020

Adjudicacions Agost 2020

Nomenament Directores i Directors curs 2020-21

  Instruccions per a la proposta i nomenament de directors i directores de centres docents de forma extraordinària durant el curs 2020-2021

  09/06/2020.
  Ajornament oposicions

  Ajornament oposicions

  INSTRUCCIONS de 5 de juny de 2020 de la directora general de Personal Docent per al nomenament amb caràcter extraordinari de director o directora per un període d'un any segons estableix la resolució de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  1. Abans del dia 22 de juny l'inspector o inspectora d'educació de cada centre educatiu realitzarà la proposta a la seua direcció territorial per a la designació de director o directora, amb caràcter extraordinari per un període d'un any, en els termes que estableix la base dotzena de la resolució de 17 de febrer de 2020 i l'article 137 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació.

  2. Per a la realització d'aquesta proposta es tindran en compte les següents situacions:

  a) En aquells centres docents en els quals únicament s'haja presentat una candidatura (Annex I) i que reunisquen els requisits establits en la convocatòria, es procedirà a proposar a la direcció territorial el nomenament, de manera extraordinària, a l'única persona candidata.

  b) En aquells centres docents en els quals existisca més d'una candidatura (Annex II) que complixca els requisits establits en la convocatòria, amb la finalitat de no interferir en el procés de selecció iniciat, a fi de mantindre la neutralitat de l'administració cap a les diferents candidatures i de no interferir en la valoració que en el seu moment haurà de realitzar la comunitat educativa, es procedirà a proposar la pròrroga extraordinària pel període d'un any a la direcció actual.

  En els supòsits que, per alguna causa degudament justificada, no poguera produir-se la pròrroga extraordinària, la inspecció d’educació proposarà la persona o les persones que compleixen els requisits i que considere idònies per a exercir la direcció del centre, sempre que cap d’elles no estiga inclosa en la proposta.

  c) En aquells centres docents en els quals no s'haguera presentat cap candidatura, (Annex III) es procedirà a proposar la pròrroga extraordinària pel període d'un any a la direcció actual.

  En els supòsits que, per alguna causa degudament justificada, no poguera produir-se la pròrroga extraordinària, es proposarà la o les candidatures a la direcció seguint el procediment habitual de cada direcció territorial.

  3. Excepcionalment, en els supòsits que per causa de força major no poguera complir-se alguna de les instruccions anteriors, es realitzarà una proposta de direcció que s'acompanyarà d'un informe justificatiu de la causa o causes que han provocat l'excepcionalitat de la proposta.

  4. Per a la resta de centres en els quals estiga pendent el nomenament de director o directora, la inspecció d'educació procedirà a proposar la o les candidatures a direcció oportunes seguint el procediment habitual de cada direcció territorial.

   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.