Federació d'Educació de CCOO PV | 12 de juliol 2024.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les persones usuàries del lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades).

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS informa les persones usuàries del web: fe.pv.ccoo.es dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliurement i voluntària, si desitges facilitar la informació sol·licitada.

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS es reserva la facultat de modificar aquesta política i d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta serà anunciada amb la suficient antelació, perquè tingues coneixement del seu contingut.

1. RESPONSABILITAT

La responsabilitat del tractament de les dades de caràcter personal és FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS, CIF: G78427002 i adreça en el carrer Ramírez De Arellano, 19 - 28046 (Madrid). Pots contactar amb nosaltres a través de fe.pv.ccoo.es/Contacta

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS posats a la disposició de les persones usuàries responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments organitzats per CS DE CCOO. En concret, en fe.pv.ccoo.es tractem les dades amb aquestes finalitats:

 • Informació i, si escau, accés a la tramitació de la sol·licitud d’alta d’usuari en l'Àrea d'Afiliació de CS de CCOO.

 • Tramitar les sol·licituds d’afiliació.

 • Resoldre les consultes, els dubtes i els suggeriments que ens pugues plantejar a través dels diversos mitjans de contacte posats a la teua disposició.

 • Gestionar la seua sol·licitud de recepció dels nostres comunicats, publicacions i butlletins electrònics.

 • Conéixer l’opinió a través d’enquestes. Trobaràs informació detallada en matèria de protecció de dades per a cada tractament en la informació ampliada.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades basades en el consentiment es mantindran mentre no arrebossats el consentiment o t’oposes al tractament. Pots consultar el termini de conservació dels diferents tractaments en la informació ampliada.

4. LEGITIMACIÓ

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per la persona interessada per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1. a) en emplenar els formularis i marcar la casella habilitada als efectes. Pots consultar les bases legitimadores dels diferents tractaments en la informació ampliada.

5. EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquest efecte, hauràs de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicar-ho per mig fefaent, a l’àrea o el departament corresponent de FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS.

6. PERSONES DESTINATÀRIES

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la finalitat o les finalitats expressades, en els supòsits previstos en la Llei. Pots consultar les comunicacions de dades dels diferents tractaments en la informació ampliada.

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS compta amb persones encarregades de tractament amb els quals té signats un contracte d’accés a dades d’acord amb el contingut previst en l’article 28 del RGPD.

7. DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

En tot cas, podràs exercitar els drets que t’assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Aquest dret consisteix a obtenir informació sobre si estem tractant les teues dades o no en FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS i, en cas afirmatiu, l’accés a la informació de les dades i termini de tractament, així com les finalitats i la destinació.

 • Dret a sol·licitar la seua rectificació en el cas que les dades siguen inexactes o incompletes.

 • Dret a la supressió de les teues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Aquest dret consisteix a obtenir la limitació del tractament de les teues dades que realitza qui ostenta la responsabilitat.

Podràs exercitar els drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del teu DNI que especifique quins d’aquestes dret sol·licites que siga satisfet, i remesa a l'adreça: Ramirez De Arellano, 19 - 28046 (Madrid), o a l’adreça de correu electrònic següent: dpd@ccoo.es

Posem a la teua disposició els formularis següents: formulari d’exercici de dret de supressió, formulari d’exercici de dret d'accés, formulari d'exercici de dret de rectificació, formulari d'exercici de dret de portabilitat, formulari d’exercici de limitació del tractament, formulari d'exercici d'oposició.

En cas de considerar vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podràs interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

8. MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, i evitar així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

La persona usuària queda advertida que la contrasenya d’accés a la Zona d'Afiliació és personal i intransferible, per la qual cosa ha d’emmagatzemar-la amb diligència i seguretat i no l’ha de comunicar a tercers.

Informació ampliada sobre altres tractaments:

 • Informació ampliada tractament d'Afiliació

 • Informació ampliada tractament de Serveis Jurídics

 • Informació ampliada tractament d'Assessorament Laboral i Sindical

 • Informació ampliada tractament de Residències de Temps Lliure

 • Informació ampliada tractament de Videovigilància

 • Informació ampliada tractament de Contacta

 • Informació ampliada tractament d'Inscripció en jornades i esdeveniments

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, li demanem que es pose en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a dpd@ccoo.es