Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

La FECCOOPV demanem la prevenció de riscos psicosocials als centres educatius i un sistema de mediació i resolució de conflictes que garantisca els drets laborals.

  En el dia mundial de la seguretat i la salut en el treball la federació d'Educació de CCOOPV posa l'accent en els riscos psicosocials derivats de l'organització i la càrrega de treball i en la prevenció que garantisca la Salut laboral com a dret fonamental

  27/04/2022.
  #28abril Dia Internacional de la salut i la seguretat en el treball

  #28abril Dia Internacional de la salut i la seguretat en el treball

  Els riscos laborals més rellevants que estem patint el professorat valencià són riscos psicosocials derivats de la càrrega de treball, el treball emocional, el tecnoestrès i el burnout. Demanem a la Conselleria d’Educació una avaluació de riscos en aquests aspectes i a més, en el que respecta al clima de treball i a l’assetjament laboral des de la FECCOOPV considerem que els procediments de Mediació entre les parts en conflicte han de realitzar-se complint la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de Mediació de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei implica que:

  - La mediació ha de realitzar-se en els Centres de Mediació de la Comunitat Valenciana.

  - Les persones mediadores són professionals acreditats amb una titulació específica, una assegurança de responsabilitat civil, i consten al Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, atorgant-li garantia jurídica al procés.

  - El procediment avala la designació de les persones mediadores i la seua imparcialitat.

  Des de la FECCOOPV considerem que els sindicats hem de participar en el Consell Assessor de mediació de la Comunitat Valenciana en les funcions d'assessorament, de recolzament i de proposta, però en cap cas substituir als i les professionals de la mediació ni al Centre de Mediació de la GVA.

  D’altra banda, volem recordar que els Riscos Psicosocials són riscos derivats de l’organització del treball i no poden dependre exclusivament de la mediació, sino que requereixen una normativa que aprofundisca en la democratització dels centres educatius millorant la qualitat del lideratge i el clima laboral; reduint el ritme i la càrrega de treball, les exigències psicològiques i el tecnoestrés, entre altres.

  Finalment, recordem que l’Assetjament Laboral està tipificat a l’article 173.1 de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, i a les Notes Tècniques de Prevenció 854 i 476 del INSST; i que per tant requereix d’una investigació exhaustiva del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de la inspecció de treball i de l’administració educativa; és un treball per a personal tècnic del INVASSAT o del futur Servei Propi de Seguretat i Salut Laboral Psicosocial i la Inspecció Educativa, amb tota la garantia jurídica que demana tal situació. En cap situació, mitjançant altres fórmules, com la Unitat de Resolució de Conflictes Territorial, que no garanteixen la seguretat jurídica.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]