Federació d'Educació de CCOO PV | 12 de juliol 2024.

La FECCOOPV es reuneix amb la subsecretària de la Conselleria d’educació, Cultura i Esport i amb la Directora general de Inclusió Educativa

  El sindicat planteja messures respecte a diversos temes com ara llocs de treball, borses, reclassificació d'especialistes d'Educació Infantil i d'Educació Especial, ràtios i plantilles

  20/12/2022.
  Reducció de ràtios inclusió

  Reducció de ràtios inclusió

  La FECCOOPV ens hem reunit amb la subsecretària de la Conselleria d’educació, Cultura i Esport i amb la Directora general de Inclusió Educativa. Alguns dels temes que hem plantejat per al personal d’atenció educativa són i informacions que ens ha traslladat l'administració, són:

  LLOCS DE TREBALL

  Creació de llocs d’educadores socials, treballadores socials, terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes per UEO.

  Necessitat de negociació d’un pacte de condicions laborals en els col·lectius que no en tenen.

  Eliminació dels llocs d’educadores d’especial al 50% amb el Fons Europeu i creació de places de fisioterapeutes amb aquest mateix fons.

  BORSES

  Convocatòria de borses de treball extraordinàries per a educació social i teràpia ocupacional, possiblement a finals de gener.

  També està prevista la convocatòria de borsa extraordinària de substitucions per a especialistes d’educació especial i fisioterapeutes.

  Borsa per a especialistes d’educació infantil no es convocarà fins que no estiga resolta la reclassificació d’aquest col·lectiu al grup B.

  RECLASSIFICACIÓ ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ INFANTIL

  Ja s’ha passat a Funció Pública una proposta de Pla d’ocupació. Es faran dues convocatòries: una primera per al personal funcionari de carrera amb el requisit de titulació i una segona per a les persones que siguen nomenades en posterioritat (concurs de mèrits i concurs-oposició que falta per convocar).

  RECLASSIFICACIÓ ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

  La Conselleria veu la necessitat d’aquesta reclassificació. La inclusió educativa comporta un canvi de model educatiu i cal definir el perfil d’aquests professionals. La titulació que sembla adient és la de Tècnic en integració social.

  RÀTIOS I PLANTILLES

  Des de la Conselleria diuen que són conscients de què a més plantilla millors condicions educatives però tenen una limitació pressupostària i cal consolidar el que ja tenim.

  En l'Ordre 21/2019 del 30 de abril ROF Infantil Primer Cicle, a la disposició transitòria es va establir que hi hauria una educadora per centre fins que no es modificara l’Ordre12/2012 de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport sobre la determinació de les relacions de llocs de treball i plantilles.

  Des de la FECCOOPV en la mesa del dijous dia 15 ja deixàrem clar que ha de dotar-se d’una persona educadora per cada aula de 2 anys, tant en les aules dels CEIPs com en les escoles infantils. I si cal modificar l’ordre, demanarem que es convoque mesa per a la revisió i canvi d’aquesta ordre i per a la revisió del DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil al País Valencià i que origina diferències entre les aules de 2 anys en els centres educatius de titularitat pública que imparteixen aquesta etapa educativa.

  També hem plantejat a l’administració la revisió i actualització dels Pactes de condicions laborals de la Mesa Sectorial de 2018.

  Esperem que en el primer trimestre estiga clara la reclassificació al grup B dels especialistes en educació infantil i es passe per Mesa així com l’inici de les negociacions per a la reclassificació dels especialistes en educació especial.

  Si no s’avança en les nostres reivindicacions amb la negociació, iniciarem mobilitzacions.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]