Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Concurs de Trasllats. Adjudicacions definitives

  12/05/2023.

  Concurs General de Trasllats: llistes definitives de llocs adjudicats.

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per via telemàtica recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació.

  Mestres:

  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/12/pdf/2023_4976.pdf

   

  Secundària:

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicacion-de-destinos1

   

  Inspectors:

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicacion-de-destinos2

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]