Federació d'Educació de CCOO PV | 12 de juliol 2024.

Decret d’igualtat i convivència

  30/06/2023.

  En general veiem avanços respecte al decret anterior i agraïm les millores incorporades i la claredat del text. S’han incorporat noves normatives i el resultat és un Decret més concorde i necessari per al context actual dels centres.

  Tot i això considerem que convindria fer normatives diferenciades, una per als casos de convivència i altra per als específics d’igualtat. Som conscients de l’estreta relació entre ells, però a vegades ens trobem conflictes d’igualtat que per al seu tractament queden camuflats com a un problema de convivència quan haurien de ser tractats específicament com a conflictes d’igualtat perquè no es produeixen entre iguals i sovint els pateixen col·lectius discriminats. Si aquesta proposta no és considerada per l’administració, almenys hauria de desenvolupar-se molt més els aspectes d’aquest Decret relatius a la igualtat.

  Més comentaris generals:

  L’àmbit d’aplicació són tots els centres educatius d’ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics, però al document no hem vist cap referència als centres de formació per adults. Caldria alguna menció quan es parla d’altres etapes, com ara als articles 5.3 o 7.1.

  També caldria alguna referència al fracàs escolar, al qual considerem una mena de violència estructural que no apareix al document.

  En l’article 6 es fa referència a la importància de l’educació en cultures com a constructora d’igualtat i convivència als centres, i al punt 14 es menciona la incorporació de les arts i l’esport com a eines que promouen el respecte a la diferència i el sentiment de pertinència. Estem d’acord amb açò però veiem que pot resultar contradictori si finalment es confirma una rebaixa d’hores lectives als currículums d’aquestes matèries.

  D’altra banda, recordem que seguim a l’espera de la implantació de la figura de contenció, que al nostre parer ha de reunir uns requisits mínims en coherència amb l’article 6.17 d’aquest Decret sobre mesures d’intervenció de caràcter educatiu i restaurador i ajustades a cada situació.

  També ens han arribat molts comentaris del professorat en el sentit de tindre una sensació d’indefensió davant els conflictes. A més de treballar l’aspecte d’autoritat docent basada en virtuts i competències ètiques, en l’exemple i capacitat d’influència i convenciment respecte a l’alumnat, pensem que és important articular mesures específiques que ajuden a transmetre tranquil·litat i protecció al professorat, el qual es troba en ocasions desemparat davant conflictes difícils de gestionar en les quals no acaba de tindre el recolzament administratiu que caldria. Pensem que és important articular bé la coordinació entre diferents administracions o entitats implicades amb un enfocament integral de la resolució d’aquests conflictes de violència, des d’una òptica ampla. Per això i per atendre a aquesta problemàtica de convivència del personal demanem la creació d’un observatori o una oficina del professorat al qual aquest puguera dirigir-se, en primera instància, per rebre suport i assessorament en casos d’assetjament per part de les famílies, l’alumnat, direccions i companyes. Aquestes últimes se tracten en molts casos de forma no satisfactoria a les URC, les quals com demanem des de CCOO haurien de ser dotades de professionals de la mediació.

  Sobre l’articulat:

  A l’article 3, volem afegir una definició més, la 7. A l’art. 6 de “les cultures d’un centre”, aquestes es defineixen com “el conjunt de principis i valors sobre els quals es contrueix una comunitat educativa". Donat la rellevància que a continuació es dona al terme, estaria bé incorporar en aquest article 3 una definició una mica més clara i concisa.

  Article 6. Cultures de centre constructores d’igualtat i convivència. Proposem la introducció de pràctiques com el Mindfulness o la meditació a l’aula, les quals poden dur a practicar estats de consciència i autocontrol que ajuden en la prevenció dels conflictes.

  Al mateix article 6, al seu apartat 7, parla del “rebuig de qualsevol tipus de violència, incloent-hi l’assetjament i ciberassetjament contra membres de la comunitat educativa per motiu d’origen, religió, ètnia, diversitat funcional, condicions socioeconòmiques”, afegiríem d’orientació sexual i identitat de gènere.

  Article 7.4, la formació en igualtat i convivència, al seu apartat b.VI, on enumera “el respecte a la identitat de gènere, a la diversitat funcional i la prevenció de la LGTBIfòbia”, afegiríem a la diversitat familiar.

  Article 9.2, on diu “L'equip directiu promourà una anàlisi de les cultures, les polítiques i les pràctiques del centre relacionades amb la gestió de la igualtat i la convivència” volem afegir “L'equip directiu promourà una anàlisi dels espais educatius i dels seus usos; del currículum i dels seus referents, de les cultures, les polítiques i les pràctiques del centre relacionades amb la gestió de la igualtat i la convivència.”

  Article 25, sobre intervenció:

  En cap apartat posa res sobre el treball i col·laboració de treballadores socials (ara en les UEO), USMIA (si fos necessari), integradores socials, educadores socials, etc. I no sols de manera puntual quan es dona un problema greu de convivència sinó formant part de les plantilles dels centres educatius aquests últims.

  Recalcar també la formació i adquisició de la Competència Socioemocional per a tota la Comunitat Educativa, així com la importància d'un annex sobre el suport al professorat (tots som coneixedores de la importància d'aquest aspecte, no sols davant agressions sinó també a nivell psicològic en ambients estressants).

  En aquest mateix article 25, en el segon paràgraf diu “La Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d’intervenció i si ho estima oportú, sol· licitarà l’assessorament o la intervenció de la Unitat Especialitzada d’Orientació de l’àmbit de convivència i conducta.” Nosaltres afegirem a continuació així com valorarà la dotació per al centre d’una assistent de control de conducta per a facilitar les mesures educatives correctives, la tasca docent i la convivència a l’aula.

  Article 36.10, “a expressar lliurement la seua opinió”, aquesta declaració pot ser utilitzada per a excusar comentaris sexistes i discriminatoris. Potser això podria matisar-se afirmant que les opinions han d'expressar-se de manera que es promoga l'harmonia i la convivència del centre i no siguen discriminatòries o despectives cap a cap minoria o grup protegit. I ací volem introduir un punt sobre les conductes antidemocràtiques. No podem ni normalitzar ni blanquejar actituds de caràcter feixista.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]