Curs de preparació de la segona prova de les oposicions a Secundària, Formació Professional i Ensenyaments d'Artístiques

  • La FECCOOPV te prepara per a la segona prova del procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari
  • Dijous: 24 i 31 de gener i 7 i 14 de febrer de 18 a 20:30 h Dissabtes: 23 de febrer i 2, 9 i 22 (29) de març de 9:30 a 14: 30 (descans de 20 minutos a mitat matí) Lloc: FECCOO PV Pl. Nápoles i Sicília,5-València.

27/11/2018.
opos

opos

Curs de preparació de la segona prova de les oposicions a Secundària, Formació Professional i Ensenyaments d'Artístiques

L'objecte d'aquest curs és preparar la segona prova del procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts escèniques i professors tècnics de Formació Professional.

Aquesta prova té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent i consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica.

El curs no està dissenyat específicament per a l'ingrés al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, ni per a l'ingrés del professorat de les Escoles Superiors d'Art i Disseny.

Les dates de realització d'aquesta acció formativa de 30 hores de durada són:

Dijous: 24 i 31 de gener i 7 i 14 de febrer de 18 a 20:30 h

Dissabtes: 23 de febrer i 2, 9 i 22 (29) de març de 9:30 a 14: 30 (descans de 20 minutos a mitat matí)

Lloc: FECCOO PV  Pl. Nápoles i Sicília, 5 46003 València.

Al curs podran accedir únicament les persones afiliades a la FE CCOO PV o aquelles persones que no ho estan però s'afilien en el moment de la inscripció per un mínim de 6 mesos. Per a totes elles el curs no tindrà cost algun.

En la fitxa d'afiliació estan ressenyades les tarifes corresponents en funció dels ingressos. i la pots descarregar en aquest enllaç: http://www2.pv.ccoo.es/ensenyament/te/loc/fichaafiliacio.pdf

És obligatori inscriure's en el curs corresponent al cos al que es vol opositar.En el cas del professorat de Secundària de les especialitats de Formació Professional, hauran d'inscriure's en l'enllaç denominat Cos de Formació Professional

Cos de Professors de Música i Arts Escèniques

Accés a l'enllaç d'inscripció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwZ92bqw_MJQxzPGJ_ShJPE4hiwxe1jfrnJ-q3QKOIXZWziw/viewform

 

Cos de Secundària:

Accés a l'enllaç d'inscripció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJqMwMRVb0eN_OYnnWOv0LxQBkfHXSNKJsuf1T9iVU4aO5vg/viewform

Cos de Formació Professional:

Accés a l'enllaç d'inscripció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLWvgibK6TeQ6Wvm8Rv75HZNCeqAbO7PZWx82mqMzHFtnkA/viewform

El límit d'assistents per grup és de 25

Després de la pre inscripció en el curs corresponent, es queda en llista d'espera fins que, les persones no afiliades envíen als següents correus electrònics jmgarcia@pv.ccoo.es i janton@pv.ccoo.es, la fitxa d'afiliació degudament emplenada i signada i una còpia del seu DNI per ambdues cares als i es comprove la veracitat de les dades.

Igualment per a les persones afiliades la inscripció en el curs quedarà supeditada a la comprovació que s'està al corrent en el pagament de les quotes.

El criteri d'admissió és per ordre de pre incripció una vegada efectuades les comprovacions abans citades.

Aquesta activitat formativa està homologada per la Conselleria d'Educació a les persones que es troben en els següents suposats:

a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d'Educació.

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no supose més del 50% de participació en l'activitat. (ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.)

El curs puntuarà per a les oposicions sempre que el Servei de Formació del Professorat emeta la corresponent diligència a temps suficient perquè entre en el termini marcat per la Convocatòria d'oposicions.

----

Curso de preparación de la segunda prueba de las oposiciones a Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Artísticas

El objeto de este curso es preparar la segunda prueba del procedimiento selectivo de ingreso en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Música y Artes escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional.

Esta prueba tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y consiste en la presentación de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

El curso no está diseñado específicamente para el ingreso al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, ni para el ingreso del profesorado de las Escuelas Superiores de Arte y Diseño. Aunque si te ves a presentar a algunos de estos cuerpos podría servirte de orientación a la hora de elaborar tu programación.

Las fechas de realización de esta acción formativa de 30 horas de duración son:

Jueves: 24 y 31 de enero y 7 y 14 de febrero de 18 a 20:30 h

Sábados: 23 de febrero y 2, 9 y 22 (29) de marzo de 9:30 a 14: 30 (con descanso de 20 minutos a mitad mañana)

Al curso podrán acceder únicamente las personas afiliadas a la FE CCOO PV o aquellas personas que no lo están pero se afilien en el momento de la inscripción por un mínimo de 6 meses. Para todas ellas el curso no tendrá coste alguno.

En la ficha de afiliación están reseñadas las tarifas correspondientes en función de los ingresos y la puedes descargar en este enlace: http://www2.pv.ccoo.es/ensenyament/te/loc/FICHAAFILIACIO.pdf

Es obligatorio inscribirse en el curso correspondiente al cuerpo al que se quiere opositar. En el caso del profesorado de Secundaria de las especialidades de Formación Profesional, deberán inscribirse en el enlace denominado Cuerpo de Formación Profesional

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Acceso al enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwZ92bqw_MJQxzPGJ_ShJPE4hiwxe1jfrnJ-q3QKOIXZWziw/viewform

Cuerpo de Secundaria:

Acceso al enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJqMwMRVb0eN_OYnnWOv0LxQBkfHXSNKJsuf1T9iVU4aO5vg/viewform

Cuerpo de Formación Profesional:

Acceso al enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLWvgibK6TeQ6Wvm8Rv75HZNCeqAbO7PZWx82mqMzHFtnkA/viewform

El límite de asistentes por grupo es de 25

Tras la pre inscripción en el curso correspondiente, se queda en lista de espera hasta que, las personas no afiliadas envíen a los siguientes correos electrónicos jmgarcia@pv.ccoo.es y janton@pv.ccoo.es, la ficha de afiliación debidamente rellenada y firmada y una copia de su DNI por ambas caras a los y se compruebe la veracidad de los datos.
Igualmente para las personas afiliadas la inscripción en el curso quedará supeditada a la comprobación que se está al corriente en el pago de las cuotas.

El criterio de admisión es por orden de pre incripción una vez efectuadas las comprobaciones antes citadas.

Esta actividad formativa está homologada por la Conselleria de Educación a las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) El personal docente y el personal técnico educativo con destino en centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana en los que se impartan las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación.

b) Personal docente y personal técnico educativo con destino en centros no universitarios desde los que se presten servicios técnicos de apoyo educativo a los centros indicados en el apartado anterior.

c) Personal que haya finalizado los grados y máster que conducen a la obtención de la titulación docente, siempre que se encuentren inscritos en alguna de las bolsas de personal docente de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo y dicho personal no suponga más del 50% de participación en la actividad. (ORDEN 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, que establece el modelo de formación permanente del profesorado y el diseño, reconocimiento y registro de las actividades formativas.)

El curso puntuará para las oposiciones siempre y cuando el Servicio de Formación del Profesorado emita la correspondiente diligencia a tiempo suficiente para que entre en el plazo marcado por la Convocatoria de oposiciones.

 

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.