Curs de preparació de la segona prova de les oposicions a Secundària

  • El curs es realitzarà en la Seu de CC OO de Castelló. Plaça de les Aules, nº 6
  • L'objecte d'aquest curs és preparar la segona prova del procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari

Al curs podran accedir únicament les persones afiliades a la FE CCOO PV o aquelles persones que no ho estan però s'afilien en el moment de la inscripció per un mínim de 6 mesos. Per a totes elles el curs no tindrà cost algun.

08/01/2019.
Curs oposicions a Castelló

Curs oposicions a Castelló

L'objecte d'aquest curs és preparar la segona prova del procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari.

Aquesta prova té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent i consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica.

El calendari y programació d'aquesta acció formativa és la seguent:

Sessions amb tot el grup (25 hores)

2 febrer. de 10 a 14h. Teories pedagògiques bàsiques. Marc Legislatiu.

9 febrer de 10 a 14h. El sistema educatiu a España i al País Valencià. Nivells de concrecció curricular.

16 febrer de 11 a 13.30h. Metodologies didàctiques i avaluació per competències.

2 març de 11 a 13.30h. Elements de la Programació Didàctica.

16 març de 10 a 14 h.Competències Clau. Objectius d'etapa. Continguts. Critèris i estandards d'aprenentatge.

6 abril de 10 a 14h. Elements de la Programació Didàctica. Unitats Didàctiques.

13 abril de 10 a 14h. Elements Transversals. Recursos bibligràfics.

Dies 11 i 18 de maig de 9 a 14 h, revisió i millora individualitzada de les programacions didàctiques realitzades pels alumnes.

El curs es realitzarà en la Seu de CC OO de Castelló. Plaça de les Aules, nº 6

Al curs podran accedir únicament les persones afiliades a la FE CCOO PV o aquelles persones que no ho estan però s'afilien en el moment de la inscripció per un mínim de 6 mesos. Per a totes elles el curs no tindrà cost algun.

En la fitxa d'afiliació estan ressenyades les tarifes corresponents en funció dels ingressos. i la pots descarregar en aquest enllaç: http://www2.pv.ccoo.es/ensenyament/te/loc/fichaafiliacio.pdf

Cos de Secundària: (Especialitats ESO i Batxiller)

Accés a l'enllaç d'inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScigu2ge6u5KjjC4Z-O8XOt6Mlhk3ofdQTuIxH6DzNNdPLcPw/viewform

Cos de Formació Professional: (PS FP, PT FP y FOL)

El límit d'assistents per grup és de 30

Després de la pre inscripció en el curs corresponent, es queda en llista d'espera fins que, les persones no afiliades envíen als següents correus electrònics jmgarcia@pv.ccoo.es i scuesta@pv.ccoo.es la fitxa d'afiliació degudament emplenada i signada als dos llocs corresponents i una còpia del seu DNI per ambdues cares. Cal marcar pagament de la cuota semestral

Igualment per a les persones afiliades la inscripció en el curs quedarà supeditada a la comprovació que s'està al corrent en el pagament de les quotes.

El criteri d'admissió és per ordre de pre incripció una vegada efectuades les comprovacions abans citades.

Aquesta activitat formativa està homologada per la Conselleria d'Educació a les persones que es troben en els següents suposats:

a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d'Educació.

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no supose més del 50% de participació en l'activitat. (ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.)

El curs puntuarà per a les oposicions sempre que el Servei de Formació del Professorat emeta la corresponent diligència a temps suficient perquè entre en el termini marcat per la Convocatòria d'oposicions.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.